1. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, vznikající mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Prodávajícím je Ondřej Holubec, IČ 87538881, Lidická 394/7, 783 35, Horka nad Moravou, zapsaný v živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce.
 3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 4. Spotřebitelem se v souladu s § 419 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 5. Podnikatelem se v souladu s § 420 občanského zákoníku rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo nebo obdobné oprávnění podle jiného zákona, pak bere na vědomí, že pro něj v souladu s § 421 občanského zákoníku platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 6. Kupující podáním objednávky ve smyslu článku III., bod 2. VOP potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II., kontraktační proces obsažený v článku III., podmínky pro odstoupení od smlouvy v článku IV. včetně „Formuláře pro odstoupení“ a práva z vad uvedená tamtéž, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentu podání objednávky.
 7. Kupující bere na vědomí, že webové stránky www.alcoholangels.cz (dále jen „web“) nejsou internetový obchod, na němž by docházelo k uzavírání smlouvy o koupi zboží. Stránky slouží pouze k propagaci obchodní činnosti Prodávajícího, jakožto katalog zboží s uvedením, kde a jak je možno vystavované zboží zakoupit.
 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Kontaktní údaje Prodávajícího: Ondřej Holubec, IČ 87538881, Lidická 394/7, 783 35, Horka nad Moravou, tel. 731 710 753, e-mail ondrej.holubec1@gmail.com
 2. Prodávající nabízí a prodává alkoholické nápoje opojného charakteru, doplňkový sortiment občerstvujícího charakteru a další doplňkové zboží podle aktuálního katalogu zveřejněného na www.alcoholangels.cz. Všechna práva na změnu katalogu jsou vyhrazena Prodávajícímu podle jeho aktuální nabídky zboží.
 3. Cena zboží včetně jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků je bezezbytku uvedena v katalogu.
 4. Platba je prováděna v hotovosti při dodání, dodání je provedeno na náklady Prodávajícího. K tomu více článek III. VOP.
 5. Náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od základní sazby. V případě internetového i telefonického připojení se řídí dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si na prostředcích komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky.
 6. Kupující spotřebitel může od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží v souladu s § 1829 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy učiní kupující spotřebitel formulářem pro odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. K podmínkám odstoupení a formuláři pro odstoupení více článek IV. VOP.
 7. Úprava práv vznikajících z vadného plnění je obsažena v článku III. VOP.
 8. V případě, že má spotřebitel stížnost, může tuto uplatnit kontaktováním Prodávajícího na e-mail, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 9. Smlouvu lze uzavřít v jazyce českém nebo anglickém. K procesu uzavření více článek III. VOP, k uchovávání smlouvy u Prodejce taktéž.
 10. Za prodávajícího jsou oprávnění jednat a uzavírat smlouvy s Kupujícími i jeho zaměstnanci a další pověřené osoby.
 1. Uzavření smlouvy

 1. Web obsahuje katalog zboží nabízeného Prodávajícím. Samotné vystavení zboží je nabídkou ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.
 2. Kupující, který má zájem o vystavené zboží, kontaktuje Prodávajícího způsobem uvedeným v katalogu, kterým je telefonní kontakt na čísle 737 075 494 Takový kontakt je podáním objednávky. Tímto upřesní obsah smlouvy, co se množství nabízených položek týče, uvede své jméno a místo, kam má být objednané zboží dopraveno. Toto se v souladu s § 1740 odst. 2 občanského zákoníku považuje za novou nabídku.
 3. Prodávající nabídku učiněnou Kupujícím do telefonu přijme souhlasným prohlášením během hovoru. Přijetí nabídky nabývá účinnosti dopravením zboží na místo určené Kupujícím.
 4. Na důkaz uzavřené smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad s uvedením typu zboží, jeho množství, ceny bez daní a poplatků a ceny včetně daní a poplatků. Kopii obdrží Kupující a Originál si ponechá Prodávající, u kterého bude uložena po dobu jednoho roku.
 5. Dodání provádí Prodávající na své náklady. Cena je splatná v hotovosti při předání zboží.
 1. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující spotřebitel může od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží v souladu s § 1829 občanského zákoníku.
 2. Odstoupení od smlouvy učiní kupující spotřebitel formulářem pro odstoupení. Formulář je přiložen v závěru VOP a je také dostupný na webu v sekci Dokumenty. Pro odstoupení je nutné formulář stáhnout, vyplnit, zaslat na kontaktní e-mail Prodávajícího uvedený v článku II., bod 1. VOP.
 3. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Zboží může vrátit prostřednictvím České pošty na adresu Prodávajícího uvedenou v článku II., bod 1. VOP nebo na adresu Prodávajícího tamtéž. K vracenému zboží přiloží vytištěný vyplněný formulář pro odstoupení a kopii daňového dokladu, který obdržel společně se zbožím. Daňový doklad je považován za nezbytný důkaz existence smlouvy.
 4. Vracené zboží musí být opatřeno neporušeným originálním kolkem, potažmo být v neporušeném originálním balení nejde-li o kolkované zboží, jinak nebude odstoupení účinné a Kupující bude muset uhradit Prodávajícímu cenu zboží, které odstraněním originálního kolku či porušením originálního balení ztratilo svoji hodnotu a stalo se neprodejným, a to v plné výši.
 5. Prodávající vrátí zaplacenou kupní cenu Kupujícímu po obdržení neporušeného zboží v souladu s předchozím bodem, a to na číslo účtu uvedené ve formuláři pro odstoupení do čtrnácti dnů od obdržení neporušeného zboží.
 6. Při převzetí zboží je Kupující povinen překontrolovat, že mu prodávající dodal správný druh zboží, ve správném množství, s neporušeným originálním kolkem a neporušeným originálním obalem, s neprošlým datem, do které je nutné zboží spotřebovat dle údaje na obalu zboží. Za případné jiné vady Prodávající neodpovídá, neboť nemají původ v jeho sféře vlivu.
 7. V případě vadného plnění může Kupující odstoupit od smlouvy buď podle článku IV, bod 1. VOP, nebo v souladu s § 2106 občanského zákoníku uplatnit právo na dodání nového bezvadného zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Výběr musí učinit při zjištění vady po provedeném překontrolování zboží při jeho dodání.
 8. Aby mohl Kupující odstoupit od smlouvy z důvodu vadného plnění, musí vada existovat od počátku, tj. již při dodání zboží Prodávajícím, a Kupující ji musí uplatnit bezodkladně, tj. během předání zboží, nejpozději při odjezdu Prodávajícího. Postup vrácení poskytnutého plnění se dále řídí článkem IV., bodem 4. a 5. VOP.
 9. Záruku na zboží Prodávající neposkytuje.